Vanavond nodig je jouw beste vrienden en vriendinnen uit en ga je thuis professioneel pokeren!
U wilt meer weten over de poker van Spel4u?

Mail dan naar info@spel4u.nl of bel 0650 627 626.
Daarna kunt u poker ophalen op de Natteweg 62 in Bergen nh.
U controleert dan het product en betaald contant.

Reserveren en vooruit betalen per bank kan ook.
Ons rekeningnummer is 111409071.
Vermeld dan wel duidelijk wat u wilt hebben en wanneer u dat ophaalt.

Wij kunnen uw bestelling ook tegen een kleine vergoeding brengen.

4
  • Set300
  • Set500
  • Set600
  • Set500v
  • Tafel180
  • Tafel200
  • Tafel210
  • Voorwaarden
Pokerkoffer 300 Pokerset 300 chips 11,5g € 19
Aluminium koffer.
300 2 kleurig pokerfiches van 11,5 gram.
2 decks speelkaarten en 5 dobbelstenen.
Nederlandse spelregels.
Afmeting koffer 40 x 23 x 7 cm.
Gewicht 5 kg.
Koffer 300 Speelkaarten Fiches
Pokerkoffer 500 Poker set 500 11,5g € 29
Aluminium koffer.
500 2 kleurig pokerfiches dice van 11,5 gram.
2 decks speelkaarten en 5 dobbelstenen.
Nederlandse spelregels.
Afmeting koffer 58 x 23 x 7 cm.
Gewicht 7,5 kg.
Koffer 500 Speelkaarten Fiches Vegas
Pokerkoffer 600 Poker set 600 chips 11,5g € 59
Aluminium koffer.
600 2 kleurig pokerfiches dice van 11,5 gram.
2 decks speelkaarten en 5 dobbelstenen.
Handmatige kaartenschudmachine.
Kaarten slof om kaarten te delen.
Poker spelkleed.
Nederlandse spelregels.
Afmeting koffer 39 x 36 x 15 cm.
Gewicht 11 kg.
Fiches
Pokerkleed
Koffer 600 Speelkaarten Pokerschutmachine Pokerdeelmachine
Pokerkoffer 500 Poker set 500 Vegas 11,5g € 44
Aluminium koffer.
500 2 kleurig Vegas pokerfiches van 11,5 gram.
2 decks speelkaarten en 5 dobbelstenen.
Nederlandse spelregels.
Afmeting koffer 58 x 23 x 7 cm.
Gewicht 7,5 kg.
Koffer 500 Speelkaarten Fiches Vegas
Pokertafel 180 Pokertafelblad 180
€ 79
Stevig 8 hoekig tafelblad. Geschikt voor o.a. Texas Holdum.
Ingebouwde kunststof chipstrays met bekerhouder voor 8 personen.
Blad bestaat uit twee delen en daardoor handig op te vouwen en op te bergen in meegeleverde zwarte opberghoes.
Bladformaat 180 x 180 cm. Opgevouwen 90 x 180 cm.
Gewicht 4 kg.
Opgevouwen pokertafel 180 Kan in 2 delen opgevouwen worden. Handige draagtas meegeleverd.  
Pokertafel 200 Pokertafelblad 200

€ 99
Stevig opvouwbaar tafelblad. Geschikt voor o.a. Texas Holdum.
Ingebouwde kunststof chipstrays met bekerhouder voor 8 personen.
Blad bestaat uit vier delen en daardoor handig op te vouwen en op te bergen in meegeleverde zwarte opberghoes.
Bladformaat 200 x 90 cm.
Opgevouwen 50 x 90 cm.
Gewicht 16 kg.
Opgevouwen pokertafel 200 Kan in 4 delen opgevouwen worden. Handige draagtas meegeleverd.  
Pokertafel 210 Pokertafelblad 210
€ 129
Opvouwbaar tafelblad. Geschikt voor o.a. Texas Holdum.
Dit tafelblad is de meest luxe tafelblad uit ons assortiment.
Het blad heeft de zelfde afmetingen als een professionele pokertafel.
Ook ontbreekt de zachte rand niet met ingebouwde cupholders.
Het verschil met de tafel is dat dit blad geen vaste poten heeft en in 3 delen opgevouwen kan worden opgeborgen kan worden in de handige bijgeleverde draagtas.
Bladformaat 210 x 98 cm. Opgevouwen 68 x 98 cm.
Gewicht 16 kg.
Opgevouwen pokertafel 210 Kan in 3 delen opgevouwen worden. Handige draagtas meegeleverd.  

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Spel4u is een handelsnaam van Shops4all.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shops4all zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shops4all worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shops4all ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Shops4all zijn vrijblijvend en Shops4all behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Shops4all. Shops4all is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shops4all dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf per bank of giro, per creditcard, contant bij aflevering door de postbode, direct na levering van de spellen doormiddel van een eenmalige machtiging.
3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Shops4all bent u een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Shops4all haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Shops4all om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shops4all.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Shops4all opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Shops4all verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Shops4all geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Shops4all garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Shops4all daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Shops4all de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Shops4all te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Shops4all, dan wel tussen Shops4all en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pokerspel4u, is Pokerspel4u niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Shops4all.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shops4all in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pokerspel4u gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shops4all kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Shops4all schriftelijk opgave doet van een adres, is Shops4all gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Shops4all schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Shops4all gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pokerspel4u deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shops4all in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shops4all vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Shops4all is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.